LecFono

Què treballa LecFono?

Què és la dislèxia?

La dislèxia és un terme utilitzat per referir-se a un patró de dificultats d'aprenentatge que es caracteritza per problemes amb el reconeixement de paraules de forma precisa o fluida, en el lletreig i/o en l'ortografia.

Quan llegim, majoritàriament fem ús de ruta lèxica (visual) però, davant de paraules que no coneixem, paraules morfològicament complexes, paraules funció,… utilitzem la ruta fonològica (auditiva).

Per tenir una correcta precisió i fluència lectora és important que es faci ús de les dues rutes i que aquestes, siguin executades de manera ràpida. Quan una persona presenta dislèxia pot ser que tingui una de les rutes alterada o bé, les dues.

Tipus de dislèxia evolutiva (dificultats per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura sense cap raó aparent).

  • Dislèxia fonològica --- ruta fonològica o sublèxica alterada
  • Dislèxia superficial --- ruta visual o lèxica alterada
  • Dislèxia mixta/profunda --- les dues rutes alterades

(Cuetos 2011)

Què treballa LecFono?

Treballa la rapidesa i la precisió en les regles de conversió grafema-fonema a partir de pseudoparaules i no paraules. Quan s'inicia la lectura, els nens comencen aprenent la ruta fonològica, la qual es basa en la lectura fonèmica (per sons) i sil·làbica (per síl·labes).

Per què és útil per als nens i nenes que inicien la lectura?

Perquè els ajuda a iniciar la lectura sil·làbica, millorar la rapidesa i precisió en les regles de conversió grafema-fonema i facilitar el pas a fer ús de ruta lèxica (per paraules).

Per què és útil per als nens i nenes amb dislèxia?

La ruta fonològica està afectada tant en una dislèxia fonològica com en una dislèxia mixta. Per tant, és important treballar-la per així millorar la rapidesa i precisió lectora i conseqüentment aconseguir un millor rendiment acadèmic.

L'evidència científica confirma que:

  • El que els nens aprenen en mesos, als nens amb dislèxia els pot costar anys.
  • L'aprenentatge del codi alfabètic pot arribar a ser una tasca summament difícil on serà necessari invertir un gran esforç i una bona reeducació per tal de superar aquests obstacles.
  • És important que els infants que presenten dislèxia facin un treball específic de reeducació. D'aquesta manera s'evitaran les dificultats a nivell acadèmic i el possible fracàs escolar, a més de reduir el sentiment d'inferioritat, baixa autoestima, frustració, ... que majoritàriament senten els nens i nens amb dislèxia.

(Outón 2007; Cuetos 2011)

Què es recomana?

Es recomana la lectura de 2-5 caselles al dia (2-5 minuts al dia). És important que el treball sigui constant per tal d'aconseguir millores més significatives.